Obec Malé Zlievce

Obecné zastupiteľstvo 22. 1. 2018

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

 

Zápisnica

zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach, konaného

dňa 22.01.2018 o 18:00 hod.

 

Prítomní poslanci:        Erika Vanková, Ing. Igor Gazdík, Peter Šuľan, Otto Borik

Neprítomný poslanec :  Jozef Krnáč

 

Program :

 

  1.  Otvorenie zasadnutia
  2.  Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3.  Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4.  Schválenie plánu kontrolnej činnosti na prvý polrok 2018
  5.  Ročná správa o kontrolnej činnosti
  6.  Príprava kultúrnych a športových podujatí v roku 2018
  7.  Otázky poslancov a občanov
  8.  Záver

    Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo 22. 1. 2018

Pozvánka OZ 22. 1. 2018

Jozef Filkus

starosta obce

Malé Zlievce

 

 

P O Z V Á N K A

 v zmysle zákona 369/1990 Zb. §13 odst. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 22.01.2018 o 18,00 hod. / v pondelok

v zasadačke OU

Čítať ďalej: Pozvánka OZ 22. 1. 2018

Oznam pre zber triedeného odpadu

Oznamujeme vám, že dňa  9. januára 2018 bude zber triedeného odpadu,  plastov a papiera.