Obec Malé Zlievce

Zápisnica obecného zastupiteľstva 24. 8. 2015

Obecné zastupiteľstvo Malé Zlievce

Dňa 24. 08. 2015

 

Zápisnica

z 8 zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach konaného dňa

24. 08. 2015 o 19:00 hod.

 


 

Prítomní poslanci: podľa prezenčnej listiny

Neprítomní poslanci: -

 

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia
  2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
  3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
  4. Informácia o plnení rozpočtu obce za 1. polrok 2015
  5. Zhodnotenie osláv 770. výročia od prvej písomnej zmienky o obci
  6. Otázky poslancov a občanov       
  7. Záver

 

Bod 1.

Zasadnutie otvoril starosta. Program zasadnutia bol schválený hlasmi všetkých poslancov.

 

Bod 2.

Boli určení overovatelia zápisnice. Starosta rozhodol, že neurčí zapisovateľa tejto zápisnice, napriek tomu budú všetky skutočnosti zaznamenané.

 

Bod 3.

Boli skontrolované nasledovné uznesenia:

- Do 30. 6. 2015 sa vypracovalo vyúčtovanie FO Malé Zlievce za rok 2014, ktoré bolo predložené k nahliadnutiu na zasadnutí OZ.

- Na základe listu ohľadom preplatenia nevyčerpanej dovolenky za roky 2013 a 2014, bola  pani Huďanovej zaslaná písomná odpoveď.

 

Bod 4.

Za prvý polrok 2015 boli v obci:    bežné príjmy vo výške                                             58 806, 96 €

                                                      bežné výdavky vo výške                                          30 530, 94 €

                                                      výdavkové finančné operácie                                    5 198, 76 €

V termíne bola podaná aj konsolidovaná uzávierka. Za Podnik služieb bola po skončení činnosti tiež podaná mimoriadna konsolidovaná uzávierka.

Pozitívne môžeme hodnotiť, že obec má uhradené všetky záväzky v lehote splatnosti. Staršie, ktoré vznikli počas predchádzajúceho volebného obdobia uhrádzame podľa finančných možností.

 

Bod 5.

Po zhodnotení priebehu osláv bolo na základe otázky poslanca pána Borika vysvetlené financovanie tohto podujatia. Veľmi pozitívne ohlasy boli na vystúpenia ľudovej hudby Ďatelinka a Jána Ambróza.

 

 

Bod 6.

Starosta informoval o tom, že bola zaslaná výpoveď z nájomnej zmluvy pánovi Miroslavovi Jaškovi, ktorý nesplnil podmienky nájomnej zmluvy. Musíme počkať na jeho postoj, nakoľko až po uplynutí výpovednej lehoty môžeme požiadať súd o vydanie povolenia k vyprataniu bytu. Najlepšie by bolo, keby sa uvedený pán s nami dohodol na skoršom ukončení nájmu, lebo obec musí mesačné splátky ŠFRB uhrádzať z vlastných prostriedkov.

 

Otázky poslancov a občanov:

Pán poslanec Ing. Igor Gazdík:

-  hovoril, že by bolo vhodné doručovať platobné výmery v uzavretých obálkach, aby nedošlo náhodou k porušeniu daňového tajomstva a prevzatie rozhodnutí je potrebné si dať podpísať.

Odpoveď starostu: Osoba, ktorá doručovala rozhodnutia bola náležite poučená o zachovaní daňového tajomstva. Aj keď tieto rozhodnutia neboli v obálkach, nikto okrem poverených osôb neprišiel s nimi do styku.

 

- zaujímal sa o časový harmonogram nočného hliadkovania a chcel vedieť aj osoby, ktoré to zabezpečujú. Navrhol aj častejšiu kontrolu detského ihriska vo večerných hodinách, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu.

Odpoveď starostu: Hliadkovanie zabezpečujeme počas tmy, ale aj v inom čase, aby sme čo najlepšie zabezpečovali túto činnosť. Osoby striedame podľa potreby. Dozor na detskom ihrisku bude vo večerných hodinách sprísnený.

Pani poslankyňa Erika Vanková:

- pýtala sa, prečo toľko mladých ľudí pracuje na obecnom úrade, keď máme finančné problémy.

Odpoveď starostu: Teraz zabezpečujeme projekt pre RSC Banská Bystrica, kde pracuje väčšina zamestnancov. Z tohto dôvodu sme potrebovali pri zabezpečovaní iných zákaziek zamestnať aj na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Je to jeden z najefektívnejších spôsobov v oblasti zamestnávania. Všetky výdavky dokážeme zatiaľ vykrývať z výnosov podnikateľskej činnosti.

 

Pán poslanec Peter Šuľan:

- hovoril, že je potrebné pristúpiť k zníženiu cien hnuteľného a nehnuteľného majetku určeného na predaj. Hlavne budova ovčína dlhodobo chátra a tým sa znižuje jej hodnota.

Odpoveď starostu: Našťastie nie sme v tak zložitej situácií ako na začiatku roka a nemusíme tento majetok za každú cenu odpredať. Ale niektoré ceny by bolo vhodné naozaj znížiť. 


 

Uznesenia

z 8 zasadnutia obecného zastupiteľstva v Malých Zlievciach konaného dňa

24. 08. 2015 o 19:00 hod.

 

K bodu 2.

53/2015

OZ zobralo na vedomie určenie overovateľov zápisnice a to pánov Jozefa Oláha a  Ing. Igora Gazdíka.

Za 5.

 

K bodu 4.

54/2015

OZ zobralo na vedomie podané informácie starostom obce o plnení rozpočtu obce za prvý polrok 2015 bez pripomienok.

Za 5.

 

K bodu 5.

55/2015

OZ zobralo na vedomie vyhodnotenie osláv 770. výročia od prvej písomnej zmienky o obci prednesené starostom obce bez pripomienok.

Za 5.

 

K bodu 6.

56/2015

OZ schválilo zníženie ceny pri predaji nehnuteľnosti – ovčín na výslednú sumu 4000 €.

Za 5.

                                                                                                                            

K bodu 6.                                                                                                                                               57/2015                                                                                                                                                                                      

OZ schválilo poverenie pre starostu obce, že môže znížiť cenu pri predaji určeného hnuteľného majetku, najviac však do jednej tretiny predtým schválenej ceny.

Za 5.

 

K bodu 6.

58/2015

OZ schválilo nové podmienky pri podpisovaní nájomných zmlúv v obecných nájomných bytoch. Kvôli vysokým nedoplatkom na nájomnom sa majú zmluvy v budúcnosti podpisovať vždy na dobu určitú na obdobie 6 mesiacov.

 

Overovatelia:   Oláh  Jozef                         .....................................

                      

                         Ing. Gazdík Igor                  ......................................

 

 

 

Jozef Filkus

starosta obce

 

Obecné zastupiteľstvo - pozvanka

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   24. 08. 2015 19:00hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

Čítať ďalej: Obecné zastupiteľstvo - pozvanka

Program osláv

    

 

     Harmonogram obecných osláv 

    konaných dňa 1. 8. 2015

 

Čítať ďalej: Program osláv

Pán Štefan Chrtianský bol v relácii TA3- Bez dresu.

Pán Štefan Chrtianský bol  v relácii TA3- Bez  dresu.

 

 

 

 

 

 

 

Čítať ďalej: Pán Štefan Chrtianský bol v relácii TA3- Bez dresu.