Obec Malé Zlievce

Výstavba oddychového parku

                    Ďakujeme  za pomoc pri budovaní oddychového parku spoločnosti eustream a nadácii SPP. Bez ich finančnej podpory by sme nedokázali tento projekt zrealizovať.

 

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 11.10.2015

Jozef Filkus

starosta obce           

Malé Zlievce

  

P O Z V Á NKA

V zmysle zákona 369/1990 Zb. § 13 ods. 4 písm. a/

z v o l á v a m

zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa   12.10.2015 18:00 hod. /pondelok/ v zasadačke OÚ

Program :

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Určenie overovateľov a zapisovateľa zápisnice
 3. Plnenie predchádzajúcich uznesení
 4. Správa hlavného kontrolóra o kontrolnej činnosti za predošlé obdobie
 5. Schválenie plánu kontrolnej činnosti za 4. štvrťrok 2015 a 1. štvrťrok 2016
 6. Rokovanie o predaji nehnuteľnosti (ovčína)
 7. Schválenie VZN o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v nájomných bytových domoch
 8. Otázky poslancov a občanov        
 9. Záver

 

                                                                                                                        Jozef Filkus

                                                                                                                        starosta obce

Návrh plánu KČ na IV.Q 2015 a I.Q.2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Malé Zlievce na IV. štvrťrok 2015 a I. štvrťrok 2016

 

 

V zmysle § 18f ods. 1 písm. b) Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov hlavný kontrolór obce Malé Zlievce predkladá Obecnému zastupiteľstvu v Malých Zlievciach Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na IV. štvrťrok 2015 a I. štvrťrok 2016.

 

Kontrolná činnosť hlavného kontrolóra je zameraná na kontrolu:  

– zákonnosti,

 • účinnosti,
 • hospodárnosti,
 • efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce,
 • príjmov, výdavkov a finančných operácií obce,
 • vybavovania sťažností a petícií,
 • dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce,
 • plnenia uznesení obecného zastupiteľstva,
 • dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

 

Kontrolnej činnosti podlieha:

       – obecný úrad,

      -- rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou

      -- právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a            to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,  

      -- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu          v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

 

Návrh kontrolných akcií:

 

1. Kontrola účtovných zápisov a dodržiavanie postupov účtovanie v zmysle Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.

 

2. Následná finančná kontrola došlých a vydaných faktúr v súlade s platnou legislatívou

 

3. Kontrola čerpania rozpočtových prostriedkov

 

4. Vypracovanie výročnej správy o kontrolnej činnosti

 

5. Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu obce

 

 

 


 

Strana 2

 

Ďalšia činnosť hlavného kontrolóra obce:  

      – spolupráca pri vypracovaní VZN, základných organizačných pravidiel a vnútorných smerníc obce a OcÚ,  účasť na zasadnutiach Obecného zastupiteľstva,

      -- návrh plánu kontrolnej činnosti na II. štvrťrok 2016 a III. štvrťrok 2016,

      -- zvyšovanie odbornej kvalifikácie v zmysle Zákonníka práce.

 

 

V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať aj iné náhodné kontroly.

 

 

V Malých Zlievciach 20.09.2015

 

 Predkladá: Ing. Martin Longauer

                    hlavný kontrolór

 

 

 

 

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce pre obdobie IV. štvrťroku 2015 a I. štvrťroku 2016 zverejnený na pripomienkovanie dňa ...........2015.

 

Návrh VZN k nájomným bytom

 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia

č. 1/2015

o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v nájomných bytových domoch 4 b. j.

 

Vyvesené na úradnej tabuli: 25. 9. 2015                                                    

Zvesené z úradnej tabuli:

 

Obecné zastupiteľstvo v Malých Zlievciach v súlade so zákonom č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní, zákonom č. 607/2003 Z. z. o Štátnom rozvoji bývania v znení neskorších zmien a doplnkov, ako aj v súlade s § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva

 

Všeobecné záväzné nariadenie

č. 1/2015

o správe nájomných bytov a spôsobe ich prideľovania na území obce Malé Zlievce v nájomných bytových domoch s 4 b. j.

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

1. Účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia ( ďalej len VZN) je stanovenie podmienok o správe nájomných bytov a stanovenie podmienok prijímania žiadostí, postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu.

 

2. Toto VZN upravuje podmienky prideľovania bytov v bytovom dome vo vlastníctve obce, ktoré boli financované prostredníctvom úveru čerpaného zo Štátneho fondu rozvoja bývania Slovenskej republiky a dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

 

3. Nájomné byty sú byty vo vlastníctve s osobitným režimom, ktorý vymedzuje toto VZN.

 

4. Nájomné byty sa budú užívať za nájom a nemôžu sa previesť do osobného vlastníctva najmenej po dobu 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia.

 

5. Správu bytového domu bude vykonávať Obec Malé Zlievce

 

 

 

 

 

 


 

- 2 -

§2

 

Štandardný režim nakladania s nájomnými bytmi

 

1. Nájomný byt možno poskytnúť fyzickej osobe, ktorej mesačný príjem a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa zákona o životnom minime:

a )   prevyšuje 1,5 násobok a neprevyšuje trojnásobok životného minima,

b )   prevyšuje 1,5 násobok a neprevyšuje štvornásobok životného minima ak :

             - členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,

             - ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,

             - aspoň jeden s členov domácnosti zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť, vzdelanie,                              kultúru alebo ochranu obyvateľov obce.

 

2. Príjmy pre nájomcu a soby s ním bývajúce sa posudzujú spoločne, pričom mesačný príjem sa vypočítava s príjmu za predchádzajúci kalendárny rok, ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.

 

3. Žiadateľovi podľa ods. 1. možno poskytnúť nájomný byt ak:

    a) žiadateľ je občan SR a v čase podania žiadosti dovŕšil vek 18 rokov

    b) žiadateľ neužíva iný byt ako nájomca alebo spoločný nájomca, nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom iného bytu, bytového domu.

 

4. Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na bytovú budovu.

 

5. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú najviac na tri roky s možnosťou opakovaného predĺženia vždy na dobu určitú tri roky s možnosťou opakovaného predĺženia vždy na dobu určitú tri roky, ak nájomca spĺňa podmienky stanovené v § 12 ods. 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.

 

6. Nájomca má právo na opakované uzatvorenie zmluvy o nájme bytu pri dodržaní podmienok uvedených v zmluve o nájme a o možnosti opakovaného nájmu bytu bude nájomca informovaný minimálne 3 mesiace pred dohodnutým termínom ukončenia nájmu bytu.

 

7. Žiadateľ nájomného bytu musí mať v čase podania žiadosti splnené všetky záväzky voči obci.

 

8. Ak žiadatelia, ktorí spĺňajú podmienky tohto VZN nenaplnia bytový fond bytového domu, štatutárny zástupca ( starosta) zo súhlasom obecného zastupiteľstva, môže udeliť výnimku z uvedených podmienok.

 

§ 3

Zásady správy nakladania s nájomnými bytmi

 

1. Nájomná zmluva so žiadateľom bude uzavretá na dobu určitú a to najviac na tri roky. V nájomnej zmluve bude upravené právo žiadateľa na opakované uzatvorenie nájmu bytu pri dodržiavaní podmienok uvedených v tejto zmluve.


 

-3-

2. Nájomnú zmluvu uzatvára so žiadateľom štatutárny zástupca obce na základe uznesenia obecného zastupiteľstva. Kvôli problémom s platením niektorých nájomcov obecné zastupiteľstvo rozhodlo o uzatváraní nových nájomných zmlúv na obdobie 6 mesiacov.

 

3. Nájomca uhradí zábezpeku vo výške štvormesačného nájmu. Finančná zábezpeka bude zložená nájomcom pred podpísaním nájomnej zmluvy. Bude slúžiť na zabezpečenie platenia nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu a nepoškodzovania užívaného nájomného bytu. Zábezpeka bude zúčtovaná po ukončení nájmu. V prípade, že niektorý z nájomcov ju neuhradí do 15. dní od pridelenia bytu obecným zastupiteľstvom, nebude s ním uzavretá nájomná zmluva.

 

4. Výšku nájmu bytu stanoví prenajímateľ v zmysle platných právnych predpisov.

 

5. Splatnosť nájomného a úhrada za plnenie a poskytovanie služieb s užívaním bytu je mesačne, vždy do 5. dňa bežného mesiaca.

 

6. Nájomca je povinný do 30 dní predložiť Obecnému úradu v Malých Zlievciach každú zmenu, ktorá nastala v údajoch uvedených v § 2 tohto VZN.

 

7. V nájomných bytoch posudzovaných podľa tohto VZN nemožno bez povolenia prenajímateľa (obce):

     a) prihlasovať na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti žijúce v spoločnej domácnosti,

     b) nemožno vykonávať podnikateľskú činnosť bez písomného súhlasu prenajímateľa,

     c) nemožno prevádzať žiadne stavebné úpravy bez písomného súhlasu prenajímateľa

     d) nájomca je povinný na požiadanie prenajímateľa umožniť v odôvodnených prípadoch vstup do bytu.

 

8. U týchto bytov nie je možné realizovať prevod nájmu v zmysle § 706 Občianskeho zákonníka ( výmenu bytu ani prevod vlastníckych práv).

 

9. Súčasťou nájomnej zmluvy je zápisnica, v ktorej žiadateľ vyjadrí súhlas s podmienkami stanovenými týmto VZN.

§ 4

Posudzovanie žiadosti

 

1. Podané žiadosti sa evidujú na obecnom úrade, obecné zastupiteľstvo ich prehodnotí v súlade s podmienkami VZN a rozhodne, či zaradí žiadateľa do zoznamu uchádzačov.

2. Každý žiadateľ obdrží toto VZN a dotazník, ktorý musí obsahovať:

     a) meno a priezvisko ( rodné číslo),

     b) dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, rodinný stav,

     c) menovite osoby, ktoré budú bývať v byte a budú uvedené v evidenčnom liste k tomuto bytu,

d) čestné prehlásenie o majetkovom pomeroch, z ktorého bude zrejmý vlastnícky alebo nájomný vzťah k bytu, bytovému alebo rodinnému domu.


 

-4-

 

3. Žiadatelia sú evidovaní v poradovníku, ktorý začína číslom 1 a žiadatelia sú v ňom zaradení podľa dátumu podania žiadosti.

 

4. Obecné zastupiteľstvo prerokuje žiadosti žiadateľov, ktorí splnili podmienky podľa § 2 tohto VZN, zostaví poradovník žiadateľov a určí spôsob prideľovania nájomných bytov. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje nájomcu 3/5 väčšinou všetkých poslancov.

 

5. Žiadateľ, ktorý pošle späť dotazník s prílohami podľa ods. 2 a uvedie nepravdivé údaje, nedostaví sa k podpisu nájomnej zmluvy alebo ju nepodpíše bude vyradený z poradovníka.

 

6. Výmena bytov medzi uchádzačmi sa môže vykonať pred podpísaním nájomnej zmluvy iba so súhlasom štatutárneho zástupcu obce.

 

§5

Predĺženie platnosti nájomnej zmluvy

 

Ak nájomca ako aj osoby, ktoré s ním bývajú v byte si riadnej plnia povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, nenarušujú pokoj bývania ostatných nájomcov, neohrozujú bezpečnosť, neporušujú dobré mravy v dome, nepoškodzujú byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory a zariadenia v dome, má nájomca právo na predĺženie platnosti nájomnej zmluvy na ďalšie tri roky. § 6

Zánik nájmu

 

1. Nájom zaniká:

a) uplynutím doby nájmu, ak  nebola táto doba v zmysle § 5 tohto VZN predĺžená,

b) písomnou dohodou medzi vlastníkom, t. j. nájomcom,

c) písomnou výpoveďou nájomcu,

d) smrťou nájomcu a obecné zastupiteľstvo následne prerokuje ďalší nájomný vzťah, v ktorom bude uprednostnený spolubývajúci.

 

2. So súhlasom obecného zastupiteľstva a štatutárneho zástupcu obce písomnou výpoveďou, ak nájomca:

a) nespĺňa podmienky v § 2 ods. 1 až 8 tohto VZN,

b) hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že neplatí včas nájomné alebo úhradu za služby vyplývajúce s užívaním bytu za čas dlhší ako dva mesiace.

c) bez súhlasu vlastníka v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na evidenčnom liste k tomuto bytu.

 

3. Nájom bytu zaniká posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi. Za dátum doručenia zásielky o výpovedi sa považuje aj posledný deň možnosti vyzdvihnutia uvedenej zásielky určený príslušným doručovacím úradom.


 

- 5 -

 

 

4. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

 

5. Nájomca nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu

 

§ 7

Osobitné a záverečné ustanovenie

 

1. Prenajímateľ je povinný tvoriť fond prevádzky, údržby a opráv ročne minimálne vo výške 0,5 % nákladov na obstaranie nájomného bytu.

 

2. Podmienky tohto VZN sú súčasťou nájomnej zmluvy.

 

3. Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa sa riadia Občianskym zákonníkom.

 

4. Zmeny a doplnky tohto VZN  schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

 

5. Po zániku nájmu vráti prenajímateľ nájomcovi do 30 dní od vypratania bytu časť finančnej zábezpeky po odpočítaní súm nájomného, úhrad za služby a náklady spojené s užívaním nájomného bytu a po odpočítaní nákladov za prípadné poškodenie bytu.

 

6. Na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia obce Malé Zlievce o podmienkach prideľovania nájomných bytov na území Malých Zlieviec sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo uznesením č.              , zo dňa 12. októbra 2015.

 

7. Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. 11. 2015

 

V Malých Zlievciach, dňa 25. 9. 2015

 

 

 

 

 

 

Jozef Filkus

starosta obce